My Cart Rs 
Total Cart Empty!!
GEMS(RASHI RATAN) GOOD BETTER SPECIAL DELUX EXPORT ULTIMATE
GARNET
Rs. 150/- Per Ct. Rs. 400/- Per Ct. Rs. 800/- Per Ct. Rs. 1200/- Per Ct. Rs. 1600/- Per Ct. Rs. 2000/- & Above Per Ct.
PEARL
Rs. 150/- Per Ct. Rs. 400/- Per Ct. Rs. 800/- Per Ct. Rs. 1200/- Per Ct. Rs. 1600/- Per Ct. Rs. 2000/- & Above Per Ct.
WHITE MOONSTONE
Rs. 150/- Per Ct. Rs. 400/- Per Ct. Rs. 800/- Per Ct. Rs. 1200/- Per Ct. Rs. 1600/- Per Ct. Rs. 2000/- & Above Per Ct.
CITRINE (SUNHELA)
Rs. 150/- Per Ct. Rs. 400/- Per Ct. Rs. 800/- Per Ct. Rs. 1200/- Per Ct. Rs. 1600/- Per Ct. Rs. 2000/- & Above Per Ct.
AMETHYST
Rs. 150/- Per Ct. Rs. 400/- Per Ct. Rs. 800/- Per Ct. Rs. 1200/- Per Ct. Rs. 1600/- Per Ct. Rs. 2000/- & Above Per Ct.
VESOVIANITE (PERIDOT)
Rs. 150/- Per Ct. Rs. 400/- Per Ct. Rs. 800/- Per Ct. Rs. 1200/- Per Ct. Rs. 1600/- Per Ct. Rs. 2000/- & Above Per Ct.
CAT'S EYE (QUARTS)
Rs. 150/- Per Ct. Rs. 400/- Per Ct. Rs. 800/- Per Ct. Rs. 1200/- Per Ct. Rs. 1600/- Per Ct. Rs. 2000/- & Above Per Ct.
WHITE CORAL
Rs. 300/- Per Ct. Rs. 500/- Per Ct. Rs. 800/- Per Ct. Rs. 1200/- Per Ct. Rs. 1600/- Per Ct. Rs. 2000/- & Above Per Ct.
TURQUOISE (FIROZA)
Rs. 300/- Per Ct. Rs. 500/- Per Ct. Rs. 800/- Per Ct. Rs. 1200/- Per Ct. Rs. 1600/- Per Ct. Rs. 2000/- & Above Per Ct.
BLUE TOPAZ
Rs. 300/- Per Ct. Rs. 500/- Per Ct. Rs. 800/- Per Ct. Rs. 1200/- Per Ct. Rs. 1600/- Per Ct. Rs. 2000/- & Above Per Ct.
WHITE TOPAZ/AQUA MARINE
Rs. 200/300 - Per Ct. Rs. 500/- Per Ct. Rs. 800/- Per Ct. Rs. 1200/- Per Ct. Rs. 1600/- Per Ct. Rs. 2000/- & Above Per Ct.
NILI (IOLITE)
Rs. 200/- Per Ct. Rs. 500/- Per Ct. Rs. 800/- Per Ct. Rs. 1200/- Per Ct. Rs. 1600/- Per Ct. Rs. 2000/- & Above Per Ct.
PERIDOT (IMPORTED)
Rs. 600/- Per Ct. Rs. 1000/- Per Ct. Rs. 1500/- Per Ct. Rs. 2000/- Per Ct. Rs. 2500/- Per Ct. Rs. 3500/- & Above Per Ct.
GOMED (IMPORTED)
Rs. 300/- Per Ct. Rs. 600/- Per Ct. Rs. 1000/- Per Ct. Rs. 1500/- Per Ct. Rs. 2500/- Per Ct. Rs. 3500/- & Above Per Ct.
BLUE MOONSTONE
Rs. 600/- Per Ct. Rs. 800/- Per Ct. Rs. 1200/- Per Ct. Rs. 1500/- Per Ct. Rs. 2500/- Per Ct. Rs. 3500/- & Above Per Ct.
OPAL
Rs. 600/- Per Ct. Rs. 800/- Per Ct. Rs. 1200/- Per Ct. Rs. 1500/- Per Ct. Rs. 2500/- Per Ct. Rs. 3500/- & Above Per Ct.
RED CORAL (CAPSULES)
Rs. 400/- Per Ratti (Up to 5 Ratti) Rs. 600/- Per Ratti (Up to 7 Ratti) Rs. 800/- Per Ratti Rs. 1000/- Per Ratti Rs. 1500/- Per Ratti Rs. 2500/- & Above Per Ratti
RED CORAL (TRINGAL & OVAL)
Rs. 1000/- Per Ratti (Up to 5 Ratti) Rs. 1500/- Per Ratti Rs. 2000/- Per Ratti Rs. 2500/- Per Ratti Rs. 3500/- Per Ratti Rs. 4500/- & Above Per Ratti
RUBY (New Burma)
Rs. 700/- Per Ct. Rs. 1500/- Per Ct. Rs. 2500/- Per Ct. Rs. 3500/- Per Ct. Rs. 5000/- Per Ct. Rs. 7000/- & Above Per Ct.
REAL ZERCON (WHITE/BLUE)
Rs. 1000/- Per Ct. Rs. 1500/- Per Ct. Rs. 2500/- Per Ct. Rs. 3500/- Per Ct. Rs. 5000/- Per Ct. Rs. 7000/- & Above Per Ct.
EMERALD
Rs. 1500/- Per Ct. Rs. 3000/- Per Ct. Rs. 5000/- Per Ct. Rs. 10000/- Per Ct. Rs. 15000/- Per Ct. Rs. 25000/- & Above Per Ct.
YELLOW & BLUE SAPPHIRE (BANGKOK)
Rs. 700/- Per Ct. Rs. 1500/- Per Ct. Rs. 3000/- Per Ct. Rs. 7000/- Per Ct. Rs. 15000/- Per Ct. Rs. 25000/- & Above Per Ct.
YELLOW & BLUE SAPPHIRE (CEYLON)
Rs. 5000/- Per Ct. Rs. 7000/- Per Ct. Rs. 10000/- Per Ct. Rs. 15000/- Per Ct. Rs. 25000/- Per Ct. Rs. 35000/- & Above Per Ct.
CAT'S EYE (CHRYSOBERYL)
Rs. 5000/- Per Ct. Rs. 7000/- Per Ct. Rs. 10000/- Per Ct. Rs. 15000/- Per Ct. Rs. 25000/- Per Ct. Rs. 35000/- & Above Per Ct.
DIAMOND
Rs 1000 /-Per Cent (upto 50 Cent) Rs 1500 /-Per Cent (upto 70 Cent) Rs 2000 /-Per Cent (upto 90 Cent) Rs 2500 /-Per Cent (upto 1 Cts) Rs 3500 /-Per Cent (upto 1.5 Cts) Rs 4500 /- & Above Per Cent (upto 2 Cts. and above )
NO. RUDRAKSH PRICE
1 1 MUKHI RUDRAKSH Rs. 3100/-
2 2 MUKHI RUDRAKSH Rs. 1100/-
3 3 MUKHI RUDRAKSH Rs.1100/-
4 4 MUKHI RUDRAKSH Rs. 1100/-
5 5 MUKHI RUDRAKSH Rs. 1100/-
6 6 MUKHI RUDRAKSH Rs. 1100/-
7 7 MUKHI RUDRAKSH Rs. 1300/-
8 8 MUKHI RUDRAKSH Rs. 3000/-
9 9 MUKHI RUDRAKSH Rs. 3700/-
10 10 MUKHI RUDRAKSH Rs. 5100/-
11 11 MUKHI RUDRAKSH Rs. 5100/-
12 12 MUKHI RUDRAKSH Rs. 6500/-
13 13 MUKHI RUDRAKSH Rs. 11000/-
14 14 MUKHI RUDRAKSH Rs. 25000/-
想要自己的胸部不仅大,还需要具备不错的形状和手感的话丰胸产品,那么让乳房运动起来是一个不错的选择,同时可以减少很多乳房疾病的出现。爱美的女性朋友可以每天抽出一些时间来进行乳房的锻炼丰胸方法,比如扩胸运动,或者对乳房进行按摩,都是不错的的做法。其实女性朋友在洗澡的时候丰胸效果,就可以用淋浴头来冲洗和刺激乳房,同时用手按摩丰胸食物,可以起到不错的丰胸效果。